Verkocht Kleurdwergen

Zwart Otter ram, 6FS-903                                         Verkocht aan Monique
Zwart otter voedster, 9BW-537                                   Verkocht aan Monique
Zwart otter voedster, 0LK-571                                     Verkocht aan Monique

Zwart Otter voedster, 0LK-572                                    Verkocht aan Monique

Zwart Otter voedster, 1LK-416                                         Verkocht aan fam. van Duijvenbode, Katwijk

Zwart Otter voedster, 9BW-813                                     Verkocht aan Stefanie Seiler, Duitsland

Zwart Otter ram, 0LK-548                                               Verkocht op de Championshow

Zwart Otter ram, 1LK-418                                                Verkocht aan Judith Hopman

Zwart Otter voedster, 1LK-417                                       Verkocht aan Judith Hopman

Zwart otter ram en zwart otter voedster, geboren 5 juni 2012.   Gaan samenwonen in Lisserbroek

Zwart otter voedster, geboren 5 juni 2012                          Verkocht aan Evie Portier